Terug naar Over onze club

Intern reglement

 

Turnkring Hoger Op Neerpelt  – Intern reglement

(versie 2017-2018)

 

 1. Organisatie en inschrijvingen

 

Het is zeer belangrijk dat de Turnkring over de juiste (identiteit)gegevens beschikt van alle deelnemers. Deze gegevens worden namelijk gebruikt voor :

 • Verwittiging van de ouders bij ongevallen of ziekte
 • Inschrijving van de GymFed en bijgevolg ook voor de verzekering voor lichamelijke ongevallen.
 • Verwittiging van de gymnasten bij plotse wijziging in de trainingsuren(SMS)
 • Automatische versturing van de correcte documenten om een gedeeltelijke teruggave van het lidgeld te bekomen bij het ziekenfonds.
 • Verzending van brieven bij belangrijke gebeurtenissen en van de ingevulde inschrijvingsfiches bij de start van ieder turnseizoen.
 • Verzending van de elektronische nieuwsflashes 
 • ….

 

 • De inschrijving van alle leden gebeurt via een link op onze website naar de online inschrijfmodule van de federatie Gymfed. Login met uw ontvangen gegevens of maak een nieuwe gebruiker aan. U kan via uw loginpagina alle leden van uw gezin inschrijven. Doorloop de invullijst en selecteer de groep van uw keuze. U kan direct een tweede lid inschrijven. Nadat iedereen ingeschreven is klikt u op afronden. U krijgt een overzicht van het te betalen lidgeld.
 • Nieuwe leden kunnen maximaal 2 proeflessen volgen waarna ze moeten beslissen of ze definitief zullen aansluiten.
 • Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage en nadat de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven via de online inschrijfmodule, is de gymnast geldig verzekerd.
 • Bij vroegtijdig stoppen wordt het (resterende) lidgeld niet teruggestort. Enkel in geval van overmacht én mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (ziekte, verhuis, …) kan een deel van het lidgeld worden teruggestort na beslissing door het bestuur. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
 • Het basislidgeld turnen bedraagt 90 euro voor 2 uur training (105 euro voor keurturnen) voor het volledige jaar. Voor keurturnen: + 45 euro/bijkomend uur vanaf het derde uur. Bij combinaties van andere disciplines : +35 euro/extra uur. Voor de kleuters en de leden van de streetdance bedraagt het lidgeld steeds 70 euro/jaar (Dance-Versity wedstrijdgroep = 140 €/jaar). Het juiste lidgeld wordt berekend in de inschrijfmodule.
 • Vanaf een jaarlidgeld van 250 euro mag het bedrag in twee schijven worden betaald; éénmaal in het begin van het seizoen en de tweede helft in januari.

 

In het lidgeld is inbegrepen:

Het lidgeld bestaat uit een algemene bijdrage van 10 euro en een bijdrage per groep.

 • Lidgeld van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen “GymFed vzw”
 • Verzekering persoonlijke ongevallen en (verhoogde) burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering (ook op heen en terugweg)
 • Het tijdschrift “Gym” (1 per gezin)
 • Licentiebijdragen GymFed bij deelname aan wedstrijden
 • Lidkaart GymFed met recht op verminderde toegangsprijzen bij wedstrijden georganiseerd door de GymFed (uitgezonderd de internationale wedstrijden / gala’s) –> zelf te downloaden via www.gymfed.be op “mijn gymfed”

 

 

 

 1. Gedragscodes & reglementen

 

 • Algemeen

 

 • De train(st)ers, de gymnasten en de bezoekers van de sportaccommodatie worden verzocht om NIET te roken voor, tijdens en na de trainingen. Sport en tabak horen niet samen. Er wordt ook niet gerookt tijdens de (korte) pauzes.
 • De Panathlon verklaring betreffende de Ethiek in de Jeugdsport wordt door de turnkring nageleefd: Meer algemeen benadrukken we actief, met volgehouden inspanning en met een goede planning, de positieve waarden in de jeugdsport in het algemeen en de turn- en danssport in het bijzonder.

 

We zetten onze inspanningen voort om hierin alle vormen van discriminatie te bannen. We erkennen en aanvaarden het feit dat gymnastiek en dans ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om de kinderen te beschermen. We verwelkomen de steun van sponsors en media, maar je geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van onze turnkring.

 

Dit betekent concreet dat de kinderen het recht hebben om:

 • Gymnastiek en dans te beoefenen
 • Zich te vermaken in de gymnastiek en dans
 • In een gezonde en veilige omgeving hun sport te beoefenen
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • Tijdig te rusten
 • De kans te krijgen om kampioen te worden, of om het niet te worden
 • Ongedwongen door te groeien in competitieve gymnastiekbeleving

 

 • Reglement Sporthal Dommelhof

 

Het huishoudelijk reglement voor de gebruikers van het Provinciaal Centrum Dommelhof moet altijd gerespecteerd worden (zie website voor het volledige reglement), met specifiek aandacht voor de volgende gebruiksvoorwaarden van de sportaccommodaties:

 

 • Het betreden van de sportvloer is enkel toegestaan met proper sportschoeisel voorzien van een kleurvaste zool. Het gebruik van voetbalschoenen of spikes is uitgesloten.
 • Bezoekers en personen, niet betrokken bij wedstrijden of trainingen, mogen onder geen enkel beding de sportvloeren betreden zonder dat deze zijn afgedekt met een beschermvloer.
 • Het is verboden hars of andere middelen die de sportvloer bevuilen, te gebruiken.
 • De toestellen en materialen mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de sportzalen én de kleedkamers.
 • Het nuttigen van drank in de sportzalen is enkel toegelaten indien men water in plastic flessen gebruikt. Eten en kauwgum zijn niet toegestaan in de sportzalen.
 • Na gebruik van de kleedkamers en douches dienen deze ordelijk en proper te worden achtergelaten.
 • De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette toestand worden achtergelaten. Papier en afval moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

 

 • Verloop van de trainingen

 

Tijdens de trainingen, wedstrijden of andere activiteiten van de turnkring dient, naast de algemene en specifieke gedragscodes, steeds gehoor gegeven te worden aan de instructies van de train(st)ers of het bestuur. Hierbij geldt specifiek het volgende:

 

 • Elke les start en stopt stipt op het afgesproken tijdstip. Iedereen is tijdig aanwezig, dit wil zeggen: maximum 10 minuten voor de start van de training maar met voldoende tijd om zich om te kleden. De turnkring is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de voorziene trainingen. Op de parking en op straat voor de turnzaal is er geen toezicht.
 • Kinderen die te laat komen, warmen eerst zelfstandig op vooraleer de les te vervoegen, tenzij anders opgelegd door de train(st)ers.
 • Niemand verlaat de turnzaal zonder toestemming van de leiding.
 • Afwezigheid tijdens de trainingen dient gemeld te worden aan train(st)ers. Afwezigheid bij wedstrijden van ingeschreven gymnasten dient minimaal 1 week voor de wedstrijd gemeld te worden aan de leiding of het bestuur. De kosten bij latere annulaties, zonder geldige reden, kunnen doorgerekend worden aan de gymnast. (bv. boetes, inschrijvingsgeld, …)
 • De kinderen kleden zich om in de daarvoor bestemde kleedruimte. Bij aanvang van de les wordt de kleedkamer, indien mogelijk, afgesloten. Er worden geen voorwerpen in de zaal meegenomen.
 • De leden dragen tijdens de trainingen aangepaste kledij en tijdens de wedstrijden steeds het clubuniform.
 • Turnpantoffels worden (indien gebruikt) in de kleedkamer aangetrokken zodat met propere pantoffels de turnzaal wordt betreden.
 • Sierraden, halskettingen en oorringen zijn verboden tijdens de trainingen en de wedstrijden. Lange haren worden steeds samengebonden of opgestoken.
 • De kinderen wachten in alle rust en kalmte in de gang of de kleedkamer totdat de voorgaande les gedaan is. In geen geval wordt de turnzaal betreden als de voorgaande les nog bezig is.
 • Iedereen helpt opruimen en met het terugplaatsen van de toestellen.
 • De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen.
 • De ouders worden verzocht om de lessen NIET bij te wonen. Dit stoort zowel de les zelf alsook de train(st)er en de andere gymnasten. Na het brengen van de kinderen, verlaten de ouders dan ook de turnzaal. Ook bij het ophalen van de kinderen wachten de ouders in de gang en NIET in de turnzaal.

 

 • Sancties en schorsing

 

Bij het niet naleven van dit reglement of ingeval van zware fouten of tekortkomingen kan door de Turnkring een sancties of zelfs een schorsing worden uitgesproken:

 

 • Kleinere inbreuken (storen van de lessen, veelvuldig te laat komen, roken tijdens de trainingen, ….) kunnen gesanctioneerd worden door de train(st)ers.
 • Grotere of herhaalde inbreuken ( vrijwillige schade berokkenen aan de belangen van de vereniging, weigering om het reglement na te leven, diefstal of vernieling van het materiaal, …) kunnen door de leiding voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal de betreffende gymnasten en ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de inbreuken. De ouders en de betrokken gymnast kunnen op eenvoudig verzoek gehoord worden door het bestuur. Indien de inbreuken na dit schrijven blijven bestaan, houdt het bestuur zich het recht voor om de gymnast te schorsen voor één of meerdere weken of de gymnast te weigeren voor verder deelname. Hierbij kan het reeds betaald inschrijvingsgeld niet teruggevorderd worden. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen en tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.
 • Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen (bv. betaling lidgeld) zal automatisch leiden tot het ontslag van de gymnast. Zij/hij zal dan niet meer aan de lessen mogen deelnemen.

 

 • Ongevallenprocedure

 

 • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/voorzitster Brigitte Bleyen). Het aangifteformulier is te verkrijgen op het clubsecretariaat, op de federatie of is te downloaden via onze website.
 • De clubverantwoordelijke kan het ongeval online aangeven of per post via een aangifteformulier (enkel indien niet online ingegeven).
 • De clubsecretaris meldt het schadegeval aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het medisch attest te ondertekenen. Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
 • Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
 • Bij online aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden aan de aangifte, eventueel op een later tijdstip, of per post bezorgd worden aan GymFed. Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.
 • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
 • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.
 • De kosten die niet door de ongevallenverzekering worden vergoed, kunnen op geen enkele wijze op de turnkring zelf verhaald worden. Een vraag om tussenkomst kan evenwel steeds gesteld worden waarop het bestuur autonoom over deze vraag zal beslissen. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

 

 1. Varia

 

 • De vereniging heeft het recht om foto’s en artikels over de leden te publiceren in week- of dagbladen, het clubblad, de website, nieuwswebsites, Facebook …. voor zover deze in het belang van de turnkring zijn én de belangen van het lid niet schaden. Principiële bezwaren moeten vooraf, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.
 • Oud-leden kunnen een zoekertje plaatsen op onze website waarbij ze hun oude turnpakjes te koop aanbieden. Nieuwe leden kunnen ook steeds een “vraagzoekertje” plaatsen op de site. Een eenvoudige mailtje naar de turnkring (email hidden; JavaScript is required) volstaat hiervoor.