Terug naar Over onze club

Historiek

1925 – 1962

De Start

We schrijven 1925 als de Neerpeltse Turnkring onder de naam “HOGER OP” wordt opgericht. Aan de doopvont stonden Kapelaan Cardinaels, meester W. Hoedemaekers en C. Hogers. Het eerste voorzitterschap werd waargenomen door de heer J. Coninx.

In de stichtingsperiode kende men nog tal van vooroordelen die hun stempel drukten op de ontwikkeling van de turnclub.
De vereniging had als doelstelling jonge arbeiders hun vrije tijd nuttig te laten doorbrengen. Tevens wilde men hun gezondheid bevorderen. Dat deze doelstelling inspeelde op de bewegingslust van een groeiende jonge Neerpeltse bevolking zal niemand betwijfelen.

Aanvankelijk was de kring enkel opgericht voor jongens, in het bijzonder voor de jonge arbeiders. De studerende jeugd bleef dan ook weg uit de turnkring.
Reeds in 1926 sloot de kring zich aan bij de Limburgse gouw, onder de eerder vernoemde naam “HOGER OP” en kreeg als stamnummer 405.
Als voorzitter werd J. Coninx opgevolgd door W. Kerkhofs.

Een moeizaam begin.

Tijdens de eerste jaren werd er maar weinig geoefend. De oorzaak was het gebrek aan een turnzaal en turntoestellen. De oefeningen, die men trainde, waren zowel afkomstig van de Zweedse als van de Duitse gymnastiek.
De kring vond haar eerste onderdak in de parochiezaal van Neerpelt, in de volksmond “Het Patronaat” genoemd, waarvan het podium als oefenterrein dienst deed.
Met de sportieve medewerking van de turnkring uit St. Truiden werd een eerste winterfeest georganiseerd in “Het Patronaat”.

En maar door …

“Hoger op” sloot zich al snel aan bij de Koninklijke Belgische Turn- en Sportfederatie. Willem Hoedemakers, de grote bezieler en tevens medestichter van de kring, zetelde meer dan 15 jaar in de provinciale en landelijke bondsbesturen. Zelfs in de internationale turnwereld was hij geen onbekende. Het succes liet dan ook niet op zich wachten. In 1927 en 1928 konden zij hun eerste bekers in de wacht slepen, respectievelijk op kampioenschappen te Bree en te Maaseik. Neerpelt mocht zijn eerste Limburgs Gouwfeest inrichten in 1931. Sindsdien kende de vereniging een bijna onafgebroken bloeiend bestaan.

Vanaf haar ontstaan organiseerde of nam de kring deel aan sportmanifestaties en feestelijkheden zoals clubkampioenschappen, turngouwfeesten, processies, carnavalsstoeten, optochten, inhuldigingen van nieuwe priesters….

Bij al deze festiviteiten kwam de kring meestal met aangepaste kostuums voor de dag. Deze kostuums werden eigenhandig ontworpen en vervaardigd.

Muzikale uitbreiding…

Zoals het vroeger dikwijls de gewoonte was, werd ook in Neerpelt een trompetterafdeling opgericht. Deze muziekafdeling stond onder leiding van J; Lehaen en behaalde tal van prijzen op trompetwedstrijden die meestal verbonden waren met de turnfeesten en kampioenschappen.

Gouwfeesten

In 1939 richtte Neerpelt voor de tweede maal het gouwfeest in. Het voorzittersschap werd tot 1940 waargenomen door W Kerkhofs, een man die steeds actief was voor de kring. Samen met J. Klok en E.H. Van Baelen nam hij het bestuur van “Hoger Op” waar.

Het einde van de muziekafdeling.

Gedurende de oorlogsjaren was de turnkring niet erg actief. Hiervoor waren diverse redenen. Tijdens de bezetting moesten de jongensschool en de inmiddels gebouwde turnzaal worden afgestaan aan de Duitse soldaten. Enkele jongeren, onder leiding van W. Hoedemaekers, konden door hun actieve inzet het voortbestaan van de kring verzekeren.

Deze turnliefhebbers ruimden het Patronaat op zodat er tijdens deze droevige periode toch nog een beetje kon geturnd worden. Er werd zelfs gedurende een korte periode op de slaapzaal van het St-Hubertuscollege geturnd.
De twee pioniers van de trompetters, J. Lehaen en A. Wilsen, lieten hun leven in de Duitse kampen. De trompetterafdeling werd van haar instrumenten beroofd. Dit betekende het einde van de muziekafdeling van “Hoger Op”

Aflossing van de wacht

Bij de bevrijding werden de kerktoren en het dak van de St-Niklaaskerk door een bombardement zo zwaar vernield, dat de zondagse misviering diende door te gaan in de turnzaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kring tijdens deze periode moest vechten voor haar bestaan. Na de oorlogsjaren werd het bestuur verjongd. Tandarts A. Berben werd de nieuwe voorzitter. Samen met Dr. L. Vinken en E.H. Jacobs werd onder zijn leiding de kring verder uitgebouwde. Er werden meer deelnemers naar de kampioenschappen gestuurd en de trompetterafdeling werd opnieuw opgericht. Ook het bestuur werd aanzienlijk uitgebreid. De toenmalige directeur van de Metaalfabrieken van Overpelt, de Heer A. Quintin, een goede vriend van A. Berben, schonk een hele reeks turntoestellen aan de kring

De jaarlijkse winterfeesten werden muzikaal opgeluisterd door een plaatselijk orkest. Voor de oorlog deed men beroep op het orkest van J. Douven en na de oorlog kwam het orkest van Bullen of Swinnen het hele gebeuren begeleiden.

Onder het voorzittersschap van A. Berben werd er in 1950 een afdeling, met stamnummer 1403, opgericht voor meisjes en juffers. Dit ging echter niet zonder tegenkanting van de plaatselijke geestelijken.
Het kon immers niet dat meisjes in korte broek zouden gaan turnen. Geruchten over de oprichting van een socialistische kring leidden, na een bezoek aan de bisschop te Luik, uiteindelijk tot een toestemming van de geestelijke overheid. Voorwaarde was echter wel dat de meisjes in zedige kleiding zouden turnen, hetgeen wilde zeggen: Elastiek in de broekspijpen en ondoorschijnbare broekpakken. Zo konden precies 25 jaar na de stichtingsdatum ook meisjes de turnsport beoefenen.

Gouwfeest in Neerpelt

In 1950 werd Prins Boudewijn tot koning der Belgen gekroond. In de défilé, die ter ere van deze kroning werd gehouden, stapte “Hoger Op” mee als enige Katholieke turnkring.
Ter gelegenheid van het bezoek van Koning Boudewijn aan Hasselt, in 1952, werd er een prachtige optocht georganiseerd. “Hoger Op” stapte mee en creëerde een prachtig versierde koningskroon. Bij deze gelegenheid werd de titel van Koninklijke turnkring toegekend.

Op 11 en 12 juli 1953 verzorgde “Hoger Op” haar derde gouwfeest.
Niet minder dan 23 turnkringen, uit alle hoeken van het land, namen hieraan deel.

En de meisjes krijgen steeds meer de bovenhand….

In 1959 werd het voorzitterschap overgedragen aan de Heer Maurice Bergs. Deze kreeg een jaar later af te rekenen met de vrouwelijke ijdelheid van enkele turnsters. Op kampioenschappen traden onze Neerpeltse meisjes immers nog steeds op in een pofbroek, terwijl de mesjes van andere kringen reeds een maillot droegen. Hierdoor werden de Neerpeltse meisjes als de boerkes van Limburg bestempeld.
Op de Koninklijke Katholieke Belgische turnkampioenschappen van 1960 traden M. Kerkhofs, E. Van Veggelen en L. Kenis, zonder medeweten en toestemming van “Hoger Op”, aan in een maillot. Dit bracht heel wat reacties met zich mee.
Het verbolgen bestuur kwam samen in een spoedvergadering, met als gevolg dat de drie turnsters van de kring werden uitgesloten…

Wanneer de drie meisjes dan besluiten om bij Juffrouw van Briel in Bree te gaan turnen, vergaderde het bestuur opnieuw. Voorzitter Bergs verontschuldigde zich en de meisjes waren weer welkom bij “Hoger Op”.

De heer M. bergs verhuisde in 1962 en apotheker J. Van Praet volgde hem op als voorzitter.

Op 23 oktober 1962 was het een trieste dag in de geschiedenis van de turnkring : de grote bezieler en oprichter van de club, Willem Hoedemaekers overleed op 63 jarige leeftijd.

1963-1975

Door een dalende interesse verdween in de loop van de jaren zestig de trompettersafdeling. Onder impuls van E.H. Pastoor Vranken, E.H. Verheyen, directeur van het St-Hubertuscollege , en met de medewerking van de gemeentelijke overheid, kon in 1965 in de turnzaal een parketvloer gelegd worden en werd eveneens een centrale verwarming geïnstalleerd.

In 1967 werd voor een aanzienlijk bedrag nieuwe turntoestellen gekocht. Zo konden de meisjes eindelijk turnen op een balk die de juiste afmetingen had. Voordien werd een balk gebruikt die 4 cm te breed was. Deze aankoop werd mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de lidgelden en de verkoop van steunkaarten. De oefenzaal werd geleidelijkaan als turnzaal ingericht zodat de turners en turnsters in ideale omstandigheden konden turnen.

Niet alleen, jongens en meisjes uit Neerpelt waren lid van “Hoger Op” maar ook jongeren uit de omliggende gemeenten (Hamont, Overpelt, Eksel en Lommel) kwamen in Neerpelt turnen.

Het 31ste gouwfeest voor de heren en het 11-de gouwfeest voor de dames werd in 1969 door “Hoger Op” ingericht. De kring vierde gelijktijdig haar 44-jarig bestaan. Meer dan 1700 turners en turnsters van 31 verenigingen namen deel aan deze feestelijkheden. Dit bewees dat de turnsport in Limburg nog steeds veel succes had.

In 1974 gaf de heer J. Van Praet zijn ontslag en vroeg enkele leden van zijn bestuur een nieuwe voorzitter te zoeken. Korte tijd nadien werd de heer Guy Klok aangesproken. Na enkele verkennende gesprekken aanvaardde hij deze functie en in april 1974 werd hij de nieuwe voorzitter.

In 1975 vierde de kring de vijftigste verjaardag van de herenafdeling en de 25ste verjaardag van de damesafdeling. De leden verschenen voor het eerst in prachtige nieuwe groen-witte uniformen.

Voor deze feestviering werd weer een lentefeest opgevoerd, ditmaal in de schouwburg van het Dommelhof. Het werd een bonte mengeling van acrobatie, ritmische oefeningen, groepdansen en keurturnen.  De ‘blijf-jong-dames’ groep zorgde voor een zeer gewaardeerd optreden. Op deze viering werden ook vele oud-leden uitgenodigd, die talrijk aaanwezig waren en dadelijk verbroederden met de huidige leden. De kring telde toen 115 leden en 8 begeleiders.

Op 27 april 1975 werd het 37ste gouwfeest georganiseerd en werd Neerpelt opnieuw het trefpunt voor 1500 turners en turnsters.

1975 – heden

1980: In het kader van de 55 verjaardag van de kring werd het provinciaal kampioenschap en het gouwfeest ingericht.

1981: de club start, sinds de fusie van de gemeenten Neerpelt en St.-Huibrechts-Lille, met een onderafdeling in de fusiegemeente St.-Huibrechts-Lille. De kring telde op dat moment 150 leden in Neerpelt en 80 in St.-Huibrechts-Lille.

1985: de kring vierde met een tweetal schitterende galavoorstellingen in Dommelhof haar 60ste verjaardag.

1987: ter vervanging van het gouwfeest wordt de tweede editie van de Limburgse Turnhappening ingericht in sportcentrum Dommelhof.

1990: om wat extra geld in het laatje te brengen, creëerde de turnkring een eerste kalender.

1991: Guy Klok, voorzitter, stelde voor een Noord-Limburgse interclub te organiseren. Dit was het begin van het jaarlijks weekend Noord-Limburgs Kampioenschap.

1995: de kring vierde haar 70-jarig bestaan met een optocht, eucharistieviering en heus gala.
In ditzelfde jaar veranderd de vennootschapsvorm naar een vzw met als maatschappelijke zetel Broesveldstraat 36 te Neerpelt.

Naast meisjes- en jongensturnen start de club in 1997 met een afdeling dans onder leiding van Tamara Straetemans. Er wordt gestart met 1 groep onder de noemer jazzdance. Na enkele jaren wordt de naam veranderd naar Streetdance en zijn er zowel kidzz, tieners als medium/gevorderde groepen.

2000: de turnkring bestaat 75 jaar. Een verjaardag die niet zonder slag of stoot kan voorbijgaan. De club organiseert een optocht met alle leden doorheen Neerpelt met eucharistieviering en als afsluiter een turngala in sporthal Dommelhof.

Na 30 jaar geeft Guy Klok in 2004 het voorzitterschap over aan Jos Dijkmans. Hij bleef zelf nog lid van het bestuur tot 2007. De maatschappelijke zetel van de vzw verhuist naar Exschoor 23 te Neerpelt. De overdracht van dit voorzitterschap brengt ook een nieuwe werking mee. Turnkring Hoger Op draait vanaf nu ook online mee. De website www.turnkringhogerop.be wordt gestart.

2005: de groep streetdance gevorderden geeft in 04/2005 een eerste optreden tijdens de play-off wedstrijd van handbalclub Sporting Neerpelt. Zij gaan hiermee enkele jaren door.

In 2007 sluit Turnkring Hoger Op zich aan bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen (Gymfed).

Op 16 juni 2008 behaalt de club het IK-gymlabel.

In 2009 organiseert de keurgroep van de turnkring een Quiz, om extra centjes binnen te brengen. Deze quiz heeft uiteindelijk 4 edities.

Na 5 jaar geeft Jos Dijkmans het voorzitterschap over aan Brigitte Bleyen. Vanaf het seizoen 2010-2011 staat zij aan het hoofd van de club. De maatschappelijke zetel wordt dan overgedragen naar de Molenstraat 100 te Neerpelt en daarna naar Herent 214 te Neerpelt.

Omwille van de stijgende kosten, maar de wil van de turnkring om de lidgelden zo laag mogelijk te houden wordt er sinds februari 2012 een eetfestijn georganiseerd. Dit eetfestijn is ten voordele van de hele club en kende een uitzonderlijk goede start met > 500 aanwezigen op de eerste editie.

foto (1)

 

Op 5 mei 2014 behaalde onze club het vernieuwde Q4Gym label!! Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek. Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen (verder bouwend op het IKGym). Tijdens de Q4Gym-audit werden zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking in de zaal (recreatie en competitie) gecontroleerd. Onze club behaalde goede resultaten en is nu erkend als Q4Gym-club!

 

paul 40 jaar turnkring

 

 

Tijdens de slotshow van onze turnkring op 7 juni 2014 werd secretaris Paul Hermans gehuldigd voor zijn 40-jarige carrière bij de club.

 

 

 

 

Jaarlijks wordt in januari een clubkampioenschap gehouden en sluit de club het jaar af met een turn/dansshow.

 

Op 30 mei 2015 kan turnkring Hoger Op haar lijstje met kampioenen verder aanvullen. Dit keer wordt Isabel Loos Vlaams kampioene bij de 14-15 jarigen!

Zaterdag 6 juni 2015 viert de club haar 90 jaar bestaan. Samen met Linda & Mariette blikt het publiek terug op 90 jaar turnkring Hoger Op. Het werd een fantastische show vol flashbacks afgewisseld met optreden van de huidige turn-en dansgroepen. Na afloop van de show kwamen ex-bestuursleden, ex-trainsters, bestuur, leiding en sponsors samen om het glas te heffen op dit prachtig jubileum.